facebook_pixel
שיטת הניקוד בעבירות תעבורה מוסדרת בתקנות התעבורה התשכ"א – 1961, בתקנות 544- 551.
שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים, מעבר לעונש המוטל על הנהג (קנס), נצברות לחובתו נקודות, בהתאם לחומרת העבירה. על-פי הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג, מוטלים עליו אמצעי תיקון, שיטת הניקוד הוסדרה בחקיקה ביום 24/10/02 (תיקון מס' 2, התשס"ג). ולשיטה אין עניין בנהגים המורשעים לעתים רחוקות והיא מתרכזת בנהגים עם עבירות תכופות, כשנהג מורשע בעבירות רבות בזמן קצר משרד הרישוי יחייב בביצוע באמצעי תיקון.
כמה נקודות יש לכל עבירה?

להלן דוגמה למס' הנקודות המחייבת כל עבירה.

סמל עבירהסעיף תקנהתאור עבירהניקוד
02000002חוסר רשיון רכב6
0200210 (א)נהיגה ללא רשיון נהיגה8
02004010 ארשיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים8
02005010 בהתיר לנהוג לאדם בלתי מורשה0
02007016עיסוק בהוראת נהיגה ללא רשיון0
02008038 01הורשע בעבירה מהתוספת הראשונה0
02009038 03הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש8
02010062 01הפרת הוראה מהוראות פקודת התעבורה0
02011062 02נהיגה בקלות ראש6
02012062 03נהיגה בהיותו שיכור10
02013062 04סירב למסור שמו ומענו0
02014062 05סירב למסור פרטים על עבירה0
02015062 06סירב למסור רשיונו לשוטר0
02016062 07סירב למסור שם ומען0
02017062 08הפרת אות שניתנה0
02018062 09זייף זיהוי רכב0
02022066הגשת בקשה לרישיון בזמן פסילה0
02023067נהיגה בזמן פסילה10
02024010 ארשיון נהיגה אינו תקף לאותו סוג רכב8
02029038 02הורשע בעבירת תוספת שניה שגרמה לת.ד0

האם יש עבירות שעליהן אין נקודות כלל?

אכן כן, עבירות חנייה, רובן ככולן, הן חסרות-נקודות וגם עבירות מהירות פעוטות ועבירות ביטוח ואי החזקת רישיון אינן מחייבות בנקודות.
כדאי לכם להימנע מלעבור גם עליהן, כי בכל מקרה עליכם לשלם את הקנס.
איך נרשמות נקודות לחובת נהגים?
אם הורשעתם בבית משפט או עברו 90 יום (חלף מועד תשלום הקנס) או ששילמתם את הקנס על עבירה מסוג "ברירת משפט", יירשם לחובתכם מספר הנקודות שנקבעו בחוק. הרשימה המלאה מופיעה בחוק וכוללת 73 עבירות (ראה תמצית טבלת ניקוד וקנסות להלן). תאריך ביצוע העבירה הוא היום הקובע לרישום וצבירת הנקודות.

מה קורה אם לא משלמים את הקנס?

בתום 90 יום מהעבירה, אם הדו"ח לא שולם ולא שלחתם בקשה להישפט במועד, יחולו עליכם הנקודות כאילו הורשעתם בדין גם אם הדו"ח לא שולם. אם שלחתם בקשה להישפט בדואר רשום, חיוב או אי-חיוב בנקודות יהיה- בהתאם לתוצאות המשפט.

מה היא תקופת צבירת הנקודות?

תקופת צבירה – התקופה שלאורכה מחברים נקודות זו לזו לשם קביעת סך הנקודות של הנהג
רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שחל שינוי במספר הנקודות הרשומות לחובתו, לעניין זה, "נקודות תקפות"- נקודות שטרם חלפה מיום ביצוע העבירה שבשלה נרשמו, התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, או שטרם בוצעו כל אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי בשלהן, אם הטילה.
נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.
הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים.
חשוב לציין, תנאי מצטבר לסיום תוקף הנקודות הנו ביצוע קורס (מעל 12 נקודות בתקופת הצבירה הראשונה ומעל 24 נקודות בתקופת הצבירה השניה), ובתנאי שלא נצברו נקודות נוספות במהלך התקופה.

קבלתי זימון להשתתף באמצעי תיקון- קורס ובידי אישור מהמשטרה על ביטול עבירות התנועה שביצעתי, מה עלי לעשות?

מחשב משרד הרישוי מתעדכן מעת לעת ע"י שרת המסונכרן עם מערכות המשטרה, כאשר הביטול יעודכן במערכות המשטרה תישלח הודעה לביתך על ביטול העבירה, אין צורך לגשת למשרדי הרישוי בשלב זה, אם רישיונך מעוכב תוכל לפנות למשרד הרישוי אם אישור מתאים וינתן לך רישיון זמני ו/או תידחה החובה בביצוע אמצעי התיקון.

מה קורה אם לא מבצעים את אמצעי התיקון- קורס במועד?

אם בתוך שנה מיום ההודעה לא ביצעתם את אמצעי התיקון, רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שברשותכם, ואסור יהיה לכם לנהוג כלל (ייתכן ולא תכוסו ע"י חברת הביטוח), כמו-כן, הנקודות שצברתם יישארו בתוקף לנצח ותמשיכו לצבור אותם.
כדאי לכם לציית לזימון, להשתתף בקורס ולעמוד בהצלחה במבחן בסופו, ולא להעז לנהוג ללא רישיון נהיגה, שכן בהתקיים תנאים מסוימים יכול שתחשבו כנוהגים בזמן פסילה.

מה קורה אם צוברים עוד נקודות?

אם ביצעתם עבירות נוספות והורשעתם שוב בעבירות תנועה וצברתם מעל 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים.
אם יירשמו לחובתכם עוד 2 נקודות או יותר, כלומר יהיו רשומות לחובתכם 24 נקודות או יותר, רשות הרישוי תזמן אתכם לאמצעי תיקון- קורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה.

מה פירוש הארכת תקופת הצבירה?

משמעות ההארכה היא שתקופת הצבירה תוארך בשנתיים נוספות דהיינו: תקופת הצבירה תהיה ארבע שנים.

ואם בכל זאת צוברים עוד נקודות?

אם בתקופת צבירה נצברו לחובתכם 36 נקודות או יותר ייפסל רישיון הנהיגה שלכם לתקופה של שלושה חודשים.
רישיונכם יחודש אחרי שתעמדו במבחן עיוני (תיאוריה).
אם תצברו 72 נקודות ו/או תצברו עוד 36 נקודות נוספות, ייפסל רישיונכם לתקופה של 9 חודשים.
רישיונכם יחודש לאחר עמידה במבחנים ובדיקות רפואיות (אישיותיות) במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד).

האם אפשר למחוק נקודות ע"י השתתפות בקורס מרצון?

לא. אין מחיקת נקודות אלא בתום תקופת הצבירה בתנאים המצטברים שפורטו.

למה נקבע מדרג אמצעי תיקון?

בעע"ם 5226/10 אלי זהר נ' מ"י, ניתנה פרשות בית המשפט העליון לשיטה הניקוד ע"י השופטת א.חיות, נקבע שם שעקרון שיטת הניקוד באמצעי חינוכי, הצופה פני מניעת סכנה לציבור ותיקון התנהגותו של הנהג בעתיד, כלומר המדובר ב"אמצעי תיקון".
מטרת שיטת הניקוד באמצעי תיקון מדורגים, אמצעי תיקון ההולך ומחמיר ככל שמספר הנקודות אותן צבר הנהג במהלך תקופת הצבירה הולך וגדל.

האם השתנו הנקודות על העבירות?

כן, ואם מעניינים אתכם נוסח החוק ורשימת כל העבירות (ונקודותיהן), אפשר לעיין בחלק ז' החדש בתקנות התעבורה, כפי שפורסם (תקנות 544 עד 551) בקובץ התקנות 6204 ביום י"ח בחשון התשס"ג, 24/10/2002.
מצ"ב קישור לאתר משרד הרישוי לפירוט החיוב בנקודות בגין כל עבירת תעבורה:לחץ כאן

האם יחד עם מחיקת הנקודות נמחקת גם ההרשעה?

לא. ההרשעות שלכם נשארות רשומות גם להבא ואינן נמחקות. הן מהוות את גיליון ההרשעות שלכם.

מה הדרך הטובה ביותר להתגונן משיטת הניקוד והאם יש לקבל את אמצעי התיקון כ"גזירה משמיים"?

עו"ד מקצועי בעל ידע נרחב בשיטה יוכל לסייע בביטול אמצעי התיקון לאחר בחינת תדפיס מצב הנקודות, שכן משרד הרישוי אינו מקיים את הוראות החוק ובמרבית המקרים יישום שיטת הניקוד ע"י משרד הרישוי לוקה בחסר.

עורך דין - ניר בוכמן

משרד עו"ד תעבורה ניר בוכמן מתמחה בתחום התעבורה החל משנת 2005. המשרד מעניק ליווי משפטי בכל הערכאות השיפוטיות ובכל מקום גיאוגרפי, המשרד מוכר, וידוע כאחד המובילים בתחומו.
תחום מומחיות מובהק וייחודי של המשרד עוסק בייצוג נהגים אל מול משרד הרישוי והמחלקה המשפטית ובעתירות מנהליות לבתי המשפט המחוזיים לאחר שהוטלו עליהם אמצעי תיקון, לרבות פסילות רישוי. בנוסף מעניק המשרד ליווי משפטי וייצג לנהגים שהוזמנו לבדיקת כשירות לנהיגה ע"י המכון הרפואי ולרבות ייצוג בפני וועדת ערר. באופן זה מספק המשרד מעטפת מלאה לכל ענפי התעבורה השונים, החל מעבירות קנס, נהיגה בשכרות, עבירות מהירות, עבירות רישיונות, תאונות דרכים, תאונות דרכים קטלניות ועבירות הפקרה וזאת תוך מתן דגש על מקצועיות והקפדה על כלל הצרכים של הלקוח.